GOPALA o.p.s.

Dne 1.8.2017 zahájila společnost GOPALA o.p.s. poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství.

 Zavedení služby Odborné sociální poradenství určené pro osoby v krizi – tj. osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami (zejména senioři a osoby se ZTP), významně přispěje ke zvyšování kompetencí a samostatnosti těchto osob, a to rozvojem a zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb, které v současné době v Karlovarském kraji nejsou poskytovány v potřebné míře – právní poradenství, dluhové poradenství, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služby budou poskytovány v přirozeném prostředí osob, zejména v menších městech a obcích Karlovarského kraje.

Došlo ke vzniku a registraci nové sociální služby – „Odborné sociální poradenství“ zaměřené na osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami -osoby v krizi postižením dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci propojení s již poskytovanými službami v Karlovarském kraji a úzké spolupráci se státním i s neziskovým sektorem bude vytvořena komplexní nabídka sociálních služeb, které pomohou řešit krizové životní situace osob v krizi, především seniorů a osob se zdravotním postižením.

S čím Vám můžeme pomoci?

Možnosti řešených potřeb uživatelů služeb jsou přehledně uvedeny v Regionální kartě služeb – naší prioritou je pomoc zejména ve finanční a majetkové oblasti. Podrobnější informace naleznete kliknutím ZDE


Základní činnosti služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí klientů
 • Terénní komunitní práce s osobami v krizi

b)   sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva

Dluhového poradenství:       

 • oddlužení – vyhotovení Návrhů na oddlužení a jejich odeslání ke Krajskému soudu (GOPALA o.p.s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení)
 • konsolidace úvěrů
 • vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 • poradenství při exekuci

Právní poradenství:

 • sociální dávky a důchody

Podpůrné poradenství:

 • pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …

c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči, rodného listu, aj.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím -  např. podpora při hledání zaměstnání, bydlení, aj.

Služba neřeší problémy týkající se:

 • komerčních záležitostí
 • obchodního práva
 • trestního práva
 • daňového poradenství


PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ:

 1. Bezplatnost: služby jsou poskytovány zdarma.
 2. Nezávislost: obecně prospěšná společnost je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.
 3. Nestrannost: sociální služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.
 4. Dodržování práv uživatele: respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 5. Přirozenost prostředí: práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 6. Návaznost služeb: navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 7. Dobrovolnost: spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 8. Nezávislost na službě: služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 9. Mlčenlivost a diskrétnost: žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předána. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy (oznamovací povinnost). Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.
 10. Odbornost: odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny klientů.
 11. Univerzálnost:  klient má možnost obrátit se na terénního poradce prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce.

Forma poskytování služby:                             

Ambulantními službami – služba je poskytována v kanceláři na Městském úřadu (MěÚ) Nové Sedlo (PSČ 357 34), Masarykova 502, č. kanceláře 1.02 umístěné v 1. NP – poskytování Odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, vyhotovování Návrhů na oddlužení.

 

Terénními službami - služby jsou uživatelům poskytovány v jejich přirozeném prostředí.

 

Časový rozsah služby:

Ambulantní:

ÚT          09:00  - 13:00 hod.          kancelář v provozovně společnosti GOPALA o.p.s.  v Nejdku, Husova 434

ST           09:00 – 11:30 hod.          poskytování služby uživatelům – kancelář MěÚ Nové Sedlo

 

Časový rozsah služby:

Terénní:

         PO - PÁ           08:00 – 16:30 hod.          poskytování služby uživatelům mimo provozovny

                                                                         

V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém,e-mailovém nebo ústním dojednání.


Způsob vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob vyřizování sociální služby:

 1. Stížnost je oprávněna podat jakákoli právnická či fyzická osoba.
 2. Stížnost lze podat na sídlo nebo pobočky poskytovatele (také do schránky určené pro stížnosti):
 • osobně
 • písemně
 • e-mailem
 • telefonicky
 • anonymně

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku informuje stěžovatele písemně, u anonymních stížností na informační vývěsce sídla nebo dané pobočky poskytovatele.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

1. Výpověď ze strany klienta:

 • kdykoli, bez udání důvodu
 • pokud pominuly důvody pro poskytování služby
 • klient přestal naplňovat kritéria pro poskytování služby, začal žít mimo region daný v projektu
 • klient ohrožuje zaměstnance vážným způsobem na zdraví, životě či majetku
 • poskytovatel není schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních, apod. - v tomto případě poskytovatel nabídne klientovi pomoc při hledání náhradní služby

2. Výpověď ze strany poskytovatele:

 • pokud pominuly důvody pro poskytování služby
 • klient přestal naplňovat kritéria pro poskytování služby, začal žít mimo region daný v projektu
 • klient ohrožuje zaměstnance vážným způsobem na zdraví, životě či majetku
 • poskytovatel není schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních, apod. - v tomto případě poskytovatel nabídne klientovi pomoc při hledání náhradní služby