GOPALA o.p.s.

INSOLVENCE = ODDLUŽENÍ = OSOBNÍ BANKROT

Aktuálně: GOPALA o.p.s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.Současně jí jako akreditované osobě bylo Ministerstvem spravedlnosti přiděleno identifikační číslo AO-020-2017.

Každý z nás se může dostat do finančních problémů. Občan České republiky má možnost při splnění zákonných podmínek podat návrh na tzv. insolvenci (oddlužení, osobní bankrot). Tento krok bývá mnohdy pro naše klienty nejrychlejším a nejvýhodnějším řešením finanční situace.

Oddlužení se řídí  zákonem 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

 

 Má klient nárok na oddlužení? - odpovězte na tyto otázky:

 • Má více věřitelů (nejméně 2)?
 • Je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (má dokonce i exekuce nebo platební rozkazy)?
 • Není schopen své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšujemožnosti měsíčního příjmu, nemá dostatek majetku)?
 • Je schopen v průběhu 5 let splatit svým věřitelům v pravidelných měsíčních splátkách minimálně 30%  dluhů?

Pokud klient na všechny výše uvedené dotazy odpověděl ANO, pak splňuje základní podmínky pro schválení insolvence, tj. oddlužení, tj. osobního bankrotu a má reálnou šanci se během 5 let zbavit finančních problémůa začít znovu žít klidný život bez dluhů, bez strachu otevřít dveře nebo zvednout telefon.

Co schválením oddlužení klient získá:

 • Jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavitveškerých dluhů
 • Klient může snížit své závazky až o 70% (musíte být schopni zaplatit alespoň 30% dluhů, ideálně však celých 100 %)a zbytek po něm nebude již nikdo požadovat
 • Nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje)
 • V případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů
 • Oddlužení umožňuje zavedení splátkového kalendáře, soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí, přičemž veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce po dobu 5 let
 • Klient zná přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, má tak před sebou jasnou vidinu života bez dluhů

Časový rozsah služby:
Ambulantní:

NEJDEK: ÚT 09:00 – 13:00 hod. kancelář v provozovně společnosti GOPALA o.p.s.  v Nejdku, Husova 434
NOVÉ SEDLO: ST 09:00 – 11:30 hod. kancelář MěÚ Nové Sedlo, Masarykova 502, č. kanceláře 1.02  


Terénní:    PO - PÁ 08:00 – 16:30 hod. Poskytování služby uživatelům mimo provozovny.

V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém, e-mailovém nebo ústním dojednání.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

1. Jaký je rozdíl mezi insolvencí, oddlužením, osobním bankrotem?
Žádný. Oddlužení (tzv. insolvence, osobní bankrot) je způsob řešení předlužení, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění věřitelé do jimi schválené výše  a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli.


2. Kdo může Návrh na povolení oddlužení podat a kdo má reálnou šanci na schválení?

1.7.2017 došlo k právní úpravě v Insolvenčním zákoně a zjednodušeně řečeno Návrh na oddlužení mohou podávat jen právníci, advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované právnické osoby (nestátní neziskové organizace s akreditací udělenou Ministerstvem spravedlnosti ČR) – pomocí datové schránky.

Neziskové organizace poskytují tuto službu zásadně zdarma, ostatní osoby za pevně danou částku – jedinec platí 4.000,- Kč (plus DPH), manželé platí 6.000,- Kč (plus DPH).

Až do 30.6.2017 Návrh na povolení oddlužení podává vždy a jen dlužník sám současně s insolvenčním návrhem. Návrh na povolení oddlužení tedy nemůže za dlužníka podat nikdo jiný.

V případě, že by věřitel dlužníka předešel a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30-denní propadnou lhůtu na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení a o této možnosti musí být informován soudem.

Od 1.7.2017 dochází k právní úpravě v Insolvenčním zákoně a zjednodušeně řečeno Návrh na oddlužení mohou podávat jen právníci, advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované právnické osoby (nestátní neziskové organizace s akreditací udělenou Ministerstvem spravedlnosti ČR) – v době 1.7.2017 – 30.6.2018 platí „změkčení“ zákona a Návrh na oddlužení bude soudem akceptován i od jiných osob, vč. dlužníků.

Reálnou šanci má dlužník v případě, když má pravidelný doložitelný měsíční příjem (ze zaměstnání, starobní nebo invalidní důchod), má současně více věřitelů (nejméně 2), je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (má dokonce i exekuce nebo platební rozkazy), není schopen své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšuje možnosti Vašeho měsíčního příjmu, nemáte dostatek majetku), má čistý trestní rejstřík (v posledních 5 letech nebyl odsouzen pro majetkovou a hospodářskou trestnou činnost), je schopen v průběhu 5 let splatit svým věřitelům v pravidelných měsíčních splátkách minimálně 30% dluhů.

3. Kolik stojí podání Návrhu na oddlužení u soudu?
Podání návrhu u soudu je bezplatné.

4. Může si Návrh na povolení oddlužení zpracovat dlužník sám?
Od 1.7.2017 dochází k právní úpravě v Insolvenčním zákoně a zjednodušeně řečeno Návrh na oddlužení mohou podávat jen právníci, advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a akreditované právnické osoby (nestátní neziskové organizace s akreditací udělenou Ministerstvem spravedlnosti ČR) – v době 1.7.2017 – 30.6.2018 platí „změkčení“ zákona a Návrh na oddlužení bude soudem akceptován i od jiných osob, vč. dlužníků.

5. Jak dlouho trvá, než soud Návrh na povolení oddlužení schválí?
Toto je velmi individuální. V ideálním případě 2 – 12 týdnů.
Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

1. Podání insolvenčního návrhu – podává se u příslušného Krajského soudu.

2. Zahájení insolvenčního řízení - toto oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou  zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh.  Jestliže   insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu mimo dobu úředních hodin, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne.

Do insolvenčního rejstříku může nahlédnout každý:   https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka – v případě povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením mají věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky,  od tohoto okamžiku 30 dní na přihlášení svých oprávněných pohledávek. Dlužníkovi je zároveň oznámen termín soudního jednání u Krajského soudu.

4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka – zpravidla splátkovým kalendářem  


6. Co má dlužník dělat, pokud mu soud Návrh na povolení oddlužení zamítne?
Zde se nabízejí 2 základní možnosti – odvolání nebo podání nového Návrhu (po nabytí právní moci Usnesení o zamítnutí).


7. Pokud  dlužník žije v bytě nebo rodinném domku, který má v osobním vlastnictví, bude muset byt či domek prodat?
Nemusí, v případě, že v bytě žije a jeho měsíční příjmy umožní oddlužení pomocí pravidelných měsíčních splátek, tj. pomocí splátkového kalendáře.


8. Pokud  dlužník žije v bytě nebo rodinném domku, který má v osobním vlastnictví, ale na této nemovitosti vázne zástavní právo smluvní (zpravidla hypotéka), bude mu nemovitost zabavena?

Nemusí, v případě, že dosud splátky např. hypotéky řádně splácel, nemá zde žádný dluh a ještě před podáním Návrhu na oddlužení se spojí s věřitelem, sdělí mu svoji situaci a svůj úmysl podat Návrh na oddlužení, může dojít k dohodě mezi ním a věřitelem.

9. Jak je to s Návrhem na povolení oddlužení u manželů?
Dluhy i příjmy manželů se pro potřeby oddlužení slučují, Návrh podávají oba manželé současně, tudíž oddlužení probíhá u obou manželů současně – logický důsledek SJM.


10. K čemu slouží insolvenční rejstřík?
Základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajištění maximální míry publicity o insolvenčních řízeních   a umožnění sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů       i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou některých údajů (ustanovení § 422 a § 423 insolvenčního zákona) a každý má právo do insolvenčního rejstříku nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy. V insolvenčním rejstříku se zahájení insolvenčního řízení oznamuje vyhláškou do dvou hodin od podání návrhu (resp. do dvou hodin v rámci pracovní doby soudu).

WWW STRÁNKY:

http://insolvencni-zakon.justice.cz/   ..... formuláře, kalkulačka

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do  ….. insolvenční rejstřík

http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html  ..... kalkulátor splátek

 1. Pozn: pokud chcete využít kalkulátor pro výpočet splátek u manželů, je nutno zadat do kalkulátoru vždy každého z manželů zvlášť a teprve potom částky sečíst, nikoli sečíst příjmy manželů a ty dát do kalkulátoru – každému z manželů musí totiž zůstat ze mzdy zákonné minimum.